Tietosuojaseloste

Lakiasiaintoimisto Ursa Oy

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Lakiasiaintoimisto Ursa Oy

Y-tunnus: 3140443-8

Osoite: Ainonkatu 7, 53100 Lappeenranta

Puh: +358 50 550 1774

Sähköposti: toimisto@lakiursa.fi

Asiakasrekisterin ylläpito ja saatujen toimeksiantojen ja lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen.

Rekisteröidyt ovat yhtiön asiakkaita tai henkilöitä, jotka ovat olleet yhteydessä rekisterinpitäjään toimeksiannon avaamiseksi tai tarjouksen saamiseksi. Rekisteriin voidaan tallettaa myös toimeksiantoon läheisesti liittyvien muiden henkilöiden tietoja, kuten vastapuoli, asiamies ja yhteistyökumppanit.

Rekisteröidyistä tallennetaan muun muassa seuraavia tietoja:

-Nimi

-Yhteystiedot

-Henkilötunnus

-Saadut toimeksiannot

-Suoritetut työtehtävät

-Kirjeenvaihto (myös sähköpostitse) asiakkaan kanssa

-Asiakkaalle lähetetyt laskut ja niille saadut suoritukset

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, viranomaisen rekistereistä ja lisäksi tietoja saadaan toimeksiantojen hoitamisen yhteydessä sekä viestinnässä asiakkaan ja toimeksiantoon liittyvien osapuolten kanssa.

Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille, kuin niille, joille se toimeksiantojen, asiakassuhteiden ja lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi on välttämätöntä. Rekisterinpitäjä voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille (esim. IT-asiat ja kirjanpito).

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin, ellei se ole välttämätöntä toimeksiannon hoitamiseksi. Mikäli tietoja siirretään, huolehditaan asianmukaisesta tietosuojasta.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista tässä rekisteriselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Toimeksiannoissa kertyneet asiakirjat arkistoidaan pääsääntöisesti 10 vuoden ajan toimeksiannon päättymisestä.

Yhtiössä tiedot ovat vain niiden työtekijöiden käytössä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

Paperisina olevat henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa.

Sähköisinä olevat asiakirjat suojataan siten, että tietokoneet tarvitsevat käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Yhtiön IT-järjestelmät ja yhteydet suojataan riittävällä tietoturvalla.

Rekisteröidyllä on tietojen tarkastusoikeus. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti yhtiölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa oikaisemista ja poistamista, mikäli tietojen säilyttäminen ei ole tarpeen yhtiön lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksena ilmoittamalla tästä yhtiölle.